06 28071279

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
JOUWtafel.nl, gevestigd aan de Barwoutswaarder 25, 3449 HG WOERDEN Geldend d.d. 1 januari 2017

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

(1) In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon die met JOUWtafel.nleen (verkoop)overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
Werk: ontwerpen, meubels alsmede alle anderen goederen, die in het werk zijn begrepen.
(2) Alle door JOUWtafel.nl gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten (verkoop)overeenkomsten en de levering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
(3) Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met JOUWtafel.nl tot stand zijn gekomen en door JOUWtafel.nl als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

(1) Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door JOUWtafel.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
(2) Indien de offerte of aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is JOUWtafel.nl niet verplicht een gedeelte te leveren tegen een overeenkomstig deel van de in de offertegenoemde prijs.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

(1) Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke orderbevestiging, in welke vorm dan ook, door middel van acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering te geven aan de order door JOUWtafel.nl.
(2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JOUWtafel.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

(3) JOUWtafel.nl behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen (zowel uitbreiding als inkrimping) in het werk, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. Dit in verband met de werking van natuurproducten.
(4) Wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever dienen tijdig en schriftelijk aan JOUWtafel.nl ter kennis worden gebracht.

(5) Partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan worden ontbonden.

Artikel 4 – Aflevering en leveringstermijn

(1) Alle leveringen door JOUWtafel.nl geschieden af fabriek. Vanaf dat moment gaat het risico van verlies of beschadiging van het werk, welke voorwerp is van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, over op Opdrachtgever.
(2) Door JOUWtafel.nl bij de offerte, aanbieding en/of overeenkomst opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
(3) Bij niet tijdige aflevering dient Opdrachtgever JOUWtafel.nl derhalve schriftelijk ingebreke te stellen en Studio Steigerhout een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze (redelijke) termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan isOpdrachtgever gerechtigd de met JOUWtafel.nl gesloten overeenkomst te ontbinden.

(4) Bij verzuim van JOUWtafel.nl of ontbinding van de met JOUWtafel.nl gesloten overeenkomst, als bedoeld in het vorige lid gestelde, kan Opdrachtgever noch aanspraak maken op schadevergoeding ter zake van geleden schade als gevolg van niet-tijdige levering, noch aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de ontbinding. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de kant van JOUWtafel.nl .

(5) Opdrachtgever is verplicht het gekochte werk af te nemen op het moment waarop het werk bij hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop het werk aan hem of zijn hulppersoon feitelijk ter beschikking wordt gesteld.
(6) Indien Opdrachtgever het werk na het verstrijken van de levertijd niet heeft afgenomen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan JOUWtafel.nl verschuldigd zijn.

Artikel 5 – Reclames

(1) Het is mogelijk dat het afgeleverde werk afwijkt ten opzichte van het getoonde. Het getoonde dient opgevat te worden als de aanduiding van het werk zoals is overeengekomen.
(2) Eventuele reclames met betrekking tot de levering c.q. facturering moeten schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na levering van het werk onder overlegging van de orderbon c.q. binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de levering c.q. de factuur akkoord te hebben bevonden.

(3) Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen JOUWtafel.nlkunnen doen gelden nadat Opdrachtgever (een gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt ofverwerkt heeft. (4) In geval van een gerechtvaardigde reclame kan JOUWtafel.nl te haarer keuze overgaan tothet kosteloos herstellen van de fout (tenzij dit door de ontstane vertraging voor Opdrachtgever onacceptabel is) danwel tot teruggave van de overeengekomen prijs.
(5) Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering, geeft dit geen aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst

(1) Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
– één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend. Dit recht kan alleen door de partij worden uitgeoefend die niet in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend;

– één der partijen haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd;
– één der partijen toerekenbaar tekort schiet terzake van één of meer bepalingen van de overeenkomst

en/of deze Algemene Voorwaarden en dit tekortschieten niet binnen dertig dagen nadat zij per

aangetekend verzonden brief hierop gewezen is, alsnog haar verplichtingen nakomt;

 • –  ten laste van één der partijen conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

 • –  één der partijen ontbonden wordt.

  Artikel 7 – Betaling

(1) De betaling van de totale hoofdsom zal als volgt geschieden:

 • –  1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;

 • –  1/3 als het werk voor montage gereed is, danwel het werk door Opdrachtgever is ontvangen;

 • –  1/3 bij de daadwerkelijke oplevering van het werk.

  Tenzij anders is overeengekomen dan het bovengenoemde.
  Opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden gefactureerd. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

  (2)Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluitinggeldende prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in euro’s en bij zakelijke contracten wordt exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd terwijl bij consumenten de prijzen en andere heffingen inclusief BTW worden vermeldt.

(3) Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van JOUWtafel.nl is bijgeschreven.
(4) Betaling geschiedt middels contante betaling, cheque of overschrijving van het verschuldigde bedrag op een, door JOUWtafel.nl, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer. Wisselkosten en eventueel andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

(5) Vóór en tijdens de uitvoering van de order is JOUWtafel.nl gerechtigd zekerheid te eisen voor een correcte betaling. Blijft Opdrachtgever in gebreke ten opzichte van JOUWtafel.nl met het stellen van voldoende zekerheid, dan is JOUWtafel.nl gerechtigd verdere werkzaamheden te staken.
(6) Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met JOUWtafel.nl, deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet.

(7) Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is JOUWtafel.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
(8) De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet-tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert, indien enig beslag is of wordt gelegd op werk en/of vorderingen van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever in liquidatie treedt.

(9) Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn, verbeurt

Opdrachtgever aan JOUWtafel.nl, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een terstond opeisbare vertragingsrente van 1% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele maand.
(10) Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening ten aanzien van de te verrichten betalingen aan JOUWtafel.nl.

Artikel 8 – Incassokosten

(1) Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten gelden volgens de norm van de WIK (Wettelijke Incasso Kosten). Tevens is JOUWtafel.nl gerechtigd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen voor zakelijke afnemers en de rente die geldend is voor consumenten volgens de wet.

(2) Indien JOUWtafel.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

(3) Opdrachtgever is jegens JOUWtafel.nl de door JOUWtafel.nl gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

(1) Studio Steigerhout aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt wordt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

(2) Indien de verzekeraar van JOUWtafel.nl om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag. (3) Opdrachtgever vrijwaart JOUWtafel.nl van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van het aan Opdrachtgever geleverde werk.

(4) Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die JOUWtafel.nl mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij de tekortkoming aan JOUWtafel.nl kan worden toegerekend op grond van grove schuld of opzet.

(5) JOUWtafel.nl is niet aansprakelijk voor de schade bij Opdrachtgever veroorzaakt door handelen van derden, tenzij de schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet van JOUWtafel.nl.
(6) Indien Opdrachtgever consument is, zijn de in dit artikel opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.

(7) Alle rechtsvorderingen op grond van dit artikel en deze Algemene Voorwaarden vervallen één jaar na aflevering.

Artikel 10 – Overmacht

(1) Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van JOUWtafel.nl kan worden verlangd.
(2) Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden,werkstaking, bovenmatig ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, dit zowel bij Opdrachtgever zelf als bij haar leveranciers. Ook wanprestatie van de leveranciers van Opdrachtgever waardoor JOUWtafel.nl haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen valt onder overmacht.

(3) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van JOUWtafel.nl opgeschort.
(4) Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet

mogelijk is langer duurt dan veertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Reeds betaalde gelden zullen voor wat betreft de periode tussen ontbinding en afloop van de termijn waar zij voor betaald zijn worden gerestitueerd.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

(1) Het aan Opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van JOUWtafel.nl, totdat alle vorderingen die JOUWtafel.nl heeft of krijgt voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren werk of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan JOUWtafel.nl voldaan zijn.
(2) Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst of uit deze Algemene

Voorwaarden na te komen, is JOUWtafel.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling het werk terug te nemen.
(3) Opdrachtgever is verplicht JOUWtafel.nl terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het werk waarop een eigendomsvoorbehoud van JOUWtafel.nl rust.

Artikel 12 – Garantie

 1. (1)  Na de daadwerkelijke oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie maanden.

 2. (2)  Voor fabricagefouten en/of apparatuur, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden

ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de daadwerkelijke oplevering van het werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
(3) De garantieplicht vervalt ten aanzien van (onderdelen van) het werk waaraan het gebrek kleeft, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de JOUWtafel.nl.

(4) Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.
(5) Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de order is bestemd; indien omtrent gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
(6) Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan:het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar het werk staat, het werk niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte.

Artikel 13 – Rechten van intellectuele of industriële eigendom

(1) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken of andere materialen zoals offertes, aanbiedingen, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij JOUWtafel.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. (2) Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de geleverde goederen of materialen te verwijderen of te wijzigen.

(3) De door JOUWtafel.nl verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat door Opdrachtgever beslist is dat niet zal worden overgegaan tot de uitvoering van het werk, franco aan JOUWtafel.nl worden teruggezonden, tenzij nader schriftelijk is overeengekomen.

(4) De Opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in dit artikel, is terzake van schadevergoeding aan JOUWtafel.nl een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de offerte c.q. aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van JOUWtafel.nl aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

Artikel 14 – Toepasselijk recht/geschillen

(1) Op alle uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
(2) Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het volgens de wet aangewezen arrondissement, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten of Opdrachtgever hiertegen bezwaar aantekent.
(3) Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JOUWtafel.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? DAN HOREN WE GRAAG VAN JOU

7 + 13 =

Contact

  JOUWtafel Gildenweg 7a 3449 HT Woerden 06 28 07 12 79 [email protected] algemene voorwaarden

volg mij

opdrachtgevers