ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
JOUWtafel, gevestigd aan de Gildenweg 7A, 3449HT WOERDEN

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: iedere natuurlijk- of rechtspersoon die met JOUWtafel een (verkoop)overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Werk: ontwerpen, meubels alsmede alle anderen goederen, die in het werk zijn begrepen.

Alle door JOUWtafel gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten (verkoop)overeenkomsten en de levering daarvan worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met Studio Steigerhout tot stand zijn gekomen en door JOUWtafel als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in advertenties en drukwerk verstrekt door JOUWtafel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
Indien de offerte of aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is JOUWtafel.nl niet verplicht een gedeelte te leveren tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke orderbevestiging, in welke vorm dan ook, door middel van acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel door uitvoering te geven aan de order door Studio Steigerhout.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio Steigerhout het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
Studio Steigerhout behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen (zowel uitbreiding als inkrimping) in het werk, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. Dit in verband met de werking van natuurproducten.
Wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever dienen tijdig en schriftelijk aan Studio Steigerhout ter kennis worden
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van het werk of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk, worden, wanneer daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk
Partijen hebben overeenstemming dat de aangegane overeenkomst niet tussentijds kan worden ontbonden.

Artikel 4 – Aflevering en leveringstermijn
Alle leveringen door Studio Steigerhout geschieden af fabriek. Vanaf dat moment gaat het risico van verlies of beschadiging van het werk, welke voorwerp is van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, over op
Door Studio Steigerhout bij de offerte, aanbieding en/of overeenkomst opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Bij niet tijdige aflevering dient Opdrachtgever Studio Steigerhout derhalve schriftelijk ingebreke te stellen en Studio Steigerhout een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze (redelijke) termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is Opdrachtgever gerechtigd de met Studio Steigerhout gesloten overeenkomst te
Bij verzuim van Studio Steigerhout of ontbinding van de met Studio Steigerhout gesloten overeenkomst, als bedoeld in het vorige lid gestelde, kan Opdrachtgever noch aanspraak maken op schadevergoeding ter zake van geleden schade als gevolg van niet-tijdige levering, noch aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van de ontbinding. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de kant van Studio Steigerhout.
Opdrachtgever is verplicht het gekochte werk af te nemen op het moment waarop het werk bij hem wordt afgeleverd dan wel op het moment waarop het werk aan hem of zijn hulppersoon feitelijk ter beschikking wordt
Indien Opdrachtgever het werk na het verstrijken van de levertijd niet heeft afgenomen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Studio Steigerhout verschuldigd

Artikel 5 – Reclames
Het is mogelijk dat het afgeleverde werk afwijkt ten opzichte van het getoonde. Het getoonde dient opgevat te worden als de aanduiding van het werk zoals is
Eventuele reclames met betrekking tot de levering q. facturering moeten schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na levering van het werk onder overlegging van de orderbon c.q. binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de levering c.q. de factuur akkoord te hebben bevonden.
Opdrachtgever zal in geen geval aanspraak tegen Studio Steigerhout kunnen doen gelden nadat Opdrachtgever (een gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft.
In geval van een gerechtvaardigde reclame kan Studio Steigerhout te haarer keuze overgaan tot het kosteloos herstellen van de fout (tenzij dit door de ontstane vertraging voor Opdrachtgever onacceptabel is) danwel tot teruggave van de overeengekomen
Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering, geeft dit geen aanleiding tot afkeuring van de gehele

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst
(1) Onverminderd het bepaalde in de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend. Dit recht kan alleen door de partij worden uitgeoefend die niet in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend;
één der partijen haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd;
één der partijen toerekenbaar tekort schiet terzake van één of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en dit tekortschieten niet binnen dertig dagen nadat zij per aangetekend verzonden brief hierop gewezen is, alsnog haar verplichtingen nakomt;
ten laste van één der partijen conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
één der partijen ontbonden

Artikel 7 – Betaling
De betaling van de totale hoofdsom zal als volgt geschieden:
1/3 bij het tot stand komen van de overeenkomst;
1/3 als het werk voor montage gereed is, danwel het werk door Opdrachtgever is ontvangen;
1/3 bij de daadwerkelijke oplevering van het
tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever zal dienovereenkomstig worden gefactureerd. De betaling dient uiterlijk plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

Overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in euro’s en bij zakelijke contracten wordt exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd terwijl bij consumenten de prijzen en andere heffingen inclusief BTW worden vermeldt.
Als moment van betaling geldt steeds het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Studio Steigerhout is
Betaling geschiedt middels contante betaling, cheque of overschrijving van het verschuldigde bedrag op een, door Studio Steigerhout, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer. Wisselkosten en eventueel andere bijkomende kosten zijn voor rekening van de
Vóór en tijdens de uitvoering van de order is Studio Steigerhout gerechtigd zekerheid te eisen voor een correcte betaling. Blijft Opdrachtgever in gebreke ten opzichte van Studio Steigerhout met het stellen van voldoende zekerheid, dan is Studio Steigerhout gerechtigd verdere werkzaamheden te
Opdrachtgever is in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enig andere verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met Studio Steigerhout, deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse
Wanneer het verzuim niet binnen redelijke termijn gezuiverd wordt, is Studio Steigerhout gerechtigd de overeenkomst te
De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling van de overeengekomen prijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet of niet-tijdige betaling van de overeengekomen termijn, indien Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert, indien enig beslag is of wordt gelegd op werk en/of vorderingen van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever in liquidatie
Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn, verbeurt Opdrachtgever aan Studio Steigerhout, met terugwerkende kracht tot de factuurdatum, een terstond opeisbare vertragingsrente van 1% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele
Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening ten aanzien van de te verrichten betalingen aan Studio Steigerhout.

Artikel 8 – Incassokosten
Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten gelden volgens de norm van de WIK (Wettelijke Incasso Kosten). Tevens is Studio Steigerhout gerechtigd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen voor zakelijke afnemers en de rente die geldend is voor consumenten volgens de wet.
Indien Studio Steigerhout aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in
Opdrachtgever is jegens Studio Steigerhout de door Studio Steigerhout gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Studio Steigerhout aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt wordt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane
Indien de verzekeraar van Studio Steigerhout om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag.
Opdrachtgever vrijwaart Studio Steigerhout van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van het aan Opdrachtgever geleverde
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Studio Steigerhout mocht lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij de tekortkoming aan Studio Steigerhout kan worden toegerekend op grond van grove schuld of
Studio Steigerhout is niet aansprakelijk voor de schade bij Opdrachtgever veroorzaakt door handelen van derden, tenzij de schade mede het gevolg is van grove schuld of opzet van Studio Steigerhout.
Indien Opdrachtgever consument is, zijn de in dit artikel opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.
Alle rechtsvorderingen op grond van dit artikel en deze Algemene Voorwaarden vervallen één jaar na aflevering.

Artikel 10 – Overmacht
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Studio Steigerhout kan worden
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: extreme weersomstandigheden, werkstaking, bovenmatig ziekte)verzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, dit zowel bij Opdrachtgever zelf als bij haar leveranciers. Ook wanprestatie van de leveranciers van Opdrachtgever waardoor Studio Steigerhout haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen valt onder
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Studio Steigerhout
Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet mogelijk is langer duurt dan veertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Reeds betaalde gelden zullen voor wat betreft de periode tussen ontbinding en afloop van de termijn waar zij voor betaald zijn worden

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Het aan Opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van Studio Steigerhout, totdat alle vorderingen die Studio Steigerhout heeft of krijgt voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren werk of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, volledig aan Studio Steigerhout voldaan
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst of uit deze Algemene Voorwaarden na te komen, is Studio Steigerhout gerechtigd, zonder ingebrekestelling het werk terug te
Opdrachtgever is verplicht Studio Steigerhout terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het werk waarop een eigendomsvoorbehoud van Studio Steigerhout rust.

Artikel 12 – Garantie
Na de daadwerkelijke oplevering van het werk geldt een garantietermijn van drie
Voor fabricagefouten en/of apparatuur, welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de daadwerkelijke oplevering van het werk, tenzij schriftelijk anders
De garantieplicht vervalt ten aanzien van (onderdelen van) het werk waaraan het gebrek kleeft, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door anderen zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Studio Steigerhout.
Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere
Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de order is bestemd; indien omtrent gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal
Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer in de ruimte waar het werk staat, het werk niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of

Artikel 13 – Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken of andere materialen zoals offertes, aanbiedingen, ontwerpen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Studio Steigerhout of diens licentiegevers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de geleverde goederen of materialen te verwijderen of te
De door Studio Steigerhout verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat door Opdrachtgever beslist is dat niet zal worden overgegaan tot de uitvoering van het werk, franco aan Studio Steigerhout worden teruggezonden, tenzij nader schriftelijk is
De Opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in dit artikel, is terzake van schadevergoeding aan Studio Steigerhout een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de offerte c.q. aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Studio Steigerhout aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet

Artikel 14 – Toepasselijk recht/geschillen
Op alle uit deze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van
Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter van het volgens de wet aangewezen arrondissement, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten of Opdrachtgever hiertegen bezwaar
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en betalingsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Steigerhout en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? DAN HOREN WE GRAAG VAN JOU

6 + 14 =

Contact

 

JOUWtafel
Gildenweg 7a
3449 HT Woerden

06 28 07 12 79
niels@jouwtafel.nl

algemene voorwaarden

volg mij

opdrachtgevers